Publikowanie otwarte Open Access

Informujemy, że w 2023 r. kontynuowane są bezpłatne programy publikowania otwartego w ramach licencji: ACS, IOP, Elsevier oraz Springer. Artykuły można publikować bez opłat w czasopismach wytypowanych przez wydawców do programów publikowania otwartego. ACS, Elsevier i Springer wprowadziły do licencji ograniczenia liczby artykułów, które pracownicy instytucji uczestniczących w programach, mogą opublikować bezpłatnie.

Licencja ACS  – program publikowania otwartego umożliwia opublikowanie łącznie 370 artykułów w 83 czasopismach wydawanych przez wydawnictwo ACS.

Licencja IOP – pula darmowych artykułów w 2023 roku jest nieograniczona.

Licencja krajowa Springer  – w ramach programu publikowania otwartego opublikowano do 9 marca 2023 r.  958 artykułów z puli 1311 artykułów na 2022 r. Pula wyznaczona na rok 2022 decyzją Springer przeszła na 2023 rok.

Licencja krajowa Elsevier-  program publikowania otwartego przewiduje 1013 artykułów, w 2023 r. zmieniła się lista czasopism Elsevier objętych tym programem.

Wirtualna Biblioteka Nauk – komunikaty

Program publikowania otwartego Elsevier 2022-2024

Program publikowania otwartego Springer 2022-2024

Korzystanie przez pracowników naukowych instytucji z bezpłatnego publikowania w Open Access na przykładzie wydawnictwa Springer:

Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje e-mail, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi e-mail z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji – w przypadku UMK administratorem jest Pani mgr Barbara Kmiecikowska (Barbara.Kmiecikowska@bu.umk.pl). O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony e-mailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.


W dniu 13.12.2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło wybór kolekcji tematycznych czasopism Science Direct w ramach licencji krajowej Elsevier związany z ograniczeniem kosztu tej licencji. W tym samym dniu ICM podpisał nową umowę z Elsevier na lata 2022-2024, patrz opis licencji na dostęp oraz program publikowania otwartego.