Deklaracja Dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – https://bm.cm.umk.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 02.09.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.02.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego lub tekst jest nieprawidłowy,
 • treści w atrybucie alt są dublowane w atrybucie title,
 • występują elementy o zbyt niskim kontraście,
 • brak możliwości pełnej obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • nie da się dotrzeć do wszystkich elementów za pomocą fokusa klawiatury,
 • fokus jest niewidoczny,
 • dokumenty do pobrania nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 15.11.2022
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.11.2022

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej biblio@cm.umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Budynek audytoryjny Collegium Medicum UMK

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 21
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik – tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Liczba kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra);
 • Pomieszczenia Biblioteki Medycznej dostępne dla czytelników znajdują się na parterze i I piętrze

 Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
Brak wind, platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnych
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych