Struktura Biblioteki

Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej

kustosz: mgr Joanna Słomkowska

tel. 052 585 3508 
e-mail: dyrektor.biblio@cm.umk.pl
e-mail: joanna.slomkowska@bu.umk.pl

Sekretariat

mgr Małgorzata Slesar

tel. 052 585-3511
fax: 052 585-3505
e-mail: sekret.biblio@cm.umk.pl

Sekretariat pracuje w godzinach 7.00-15.00. Zajmuje się obsługą biurową oraz finansową Biblioteki Medycznej. W sekretariacie można: uzyskać wpis w indeksie ze szkolenia bibliotecznego oraz naukowej informacji medycznej, umówić się na spotkanie do dyrektora Biblioteki, wpłacić kaucję za wypożyczenie książki, wpłacić pieniądze za kserokopie międzybiblioteczne, zostawić pisemne wnioski i prośby do dyrektora Biblioteki, uzyskać zgodę na wykorzystanie w czytelni pracy magisterskiej lub doktorskiej, zostawić kserokopie prac do wprowadzenia przez Sekcję Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych, uzyskać wszelkie informacje na temat funkcjonowania Biblioteki.

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierownik:
mgr Anna Markowska
tel. 052 585-3514

Pracownicy
mgr Anna Breś-Targowska
tel. 052 585-3514
e-mail: gromadzenie@cm.umk.pl

Sekcja Czasopism

mgr Karolina Bukowska
mgr Karol Zieliński
tel. 052 585-3514
e-mail: czasopisma@cm.umk.pl

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów pracuje w skomputeryzowanym systemie bibliotecznym Alma. Gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe dla potrzeb Biblioteki Medycznej CM UMK. Podstawowym źródłem pozyskiwania dokumentów jest zakup i prenumerata. Przy zakupie Oddział uwzględnia sugestie pracowników naukowo-badawczych Uczelni. Zbiory Biblioteki w znaczny sposób uzupełniają liczne dary od wydawców, fundacji zagranicznych oraz osób prywatnych. Kliniki, katedry, zakłady i studia zamawiają książki i czasopisma za pośrednictwem Biblioteki pismem skierowanym do Zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej, w którym podają dane bibliograficzne zamawianych pozycji i źródło finansowania. Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów sprawuje również pieczę nad zajęciami z przysposobienia bibliotecznego. Studentów zainteresowanych wszelkimi sprawami związanymi z przysposobieniem bibliotecznym prosimy o kontakt z mgr Anną Markowską.

Sekcja czasopism zajmuje się prenumeratą i akcesją wydawnictw ciągłych (zaprenumerowanych i otrzymywanych w darze lub w drodze wymiany), gospodarką dubletami. Czasopisma bieżące są udostępniane w Pracowni Komputerowej połączonej z Czytelnią Czasopism, natomiast numery z lat wcześniejsząch, przechowywane w magazynie można zamówić do przejrzenia i zeskanować (bezpłatny skaner na holu Biblioteki) lub skserować (ksero na parterze budynku).

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny

Kierownik:
mgr Teresa Krzyżaniak 
tel. 052 585-3509
e-mail: teresa.krzyzaniak@cm.umk.pl 

Pracownicy:
mgr Monika Kubiak
tel. 052 585-3509
e-mail: biblio@cm.umk.pl

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny prowadzi Pracownię Komputerową połączoną z Czytelnią Czasopism oraz zawiaduje wszystkimi bazami prenumerowanymi przez Bibliotekę Medyczną, zajmując się ich zamawianiem oraz udostępnianiem użytkownikom Biblioteki. Sprawuje także opiekę merytoryczną nad stroną internetową Biblioteki.

Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych

Kierownik Sekcji:
mgr Małgorzata Białobłocka 

Pracownicy:
mgr Anna Kaszewska
tel. 052 585-3506
e-mail: bibliografia@cm.umk.pl

Pracownicy Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem publikacji pracowników Collegium Medicum oraz ich analizą bibliometryczną. Od 1995 roku prowadzą Bibliografię Publikacji Pracowników Collegium Medicum, aktualizowaną na bieżąco na stronie internetowej. Udzielają również informacji na temat dorobku naukowego pracowników Collegium Medicum i rankingów czasopism. Oddział Informacyjno-Bibliograficzny mieści się na I piętrze w pokoju nr 19.

Pracownia Komputerowa z Czytelnią Czasopism

tel. 052 585-3519
e-mail: info-biblio@cm.umk.pl

W Pracowni Komputerowej, połączonej z Czytelnią Czasopism i mieszczącej się na parterze po lewej stronie, znajduje się kilkanaście stanowisk komputerowych do swobodnego korzystania z baz biomedycznych oraz internetu w celach dydaktyczno-naukowych. Z komputerowych baz informacyjnych można korzystać na miejscu w Pracowni oraz poprzez naszą stronę internetową (w przypadku baz pełnotekstowych użytkownicy powinni korzystać z komputerów podłączonych do sieci akademickiej lub posiadając konto na serwerze uniwersyteckim korzystać z Centralnego Punktu Logowania). W Pracowni Komputerowej można uzyskać pomoc przy tworzeniu tematycznych zestawień bibliograficznych (w postaci wydruków lub na nośnikach elektronicznych) ze wszystkich baz informacyjnych. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy naukowo-dydaktyczni Collegium Medicum mogą przesyłać dokładnie określone tematy w języku polskim i angielskim na e-mail: info-biblio@cm.umk.pl. Wyniki wyszukiwania zostaną przesłane e-mailem zwrotnym lub nagrane na dostarczone nośniki. 

Z kolei zbiory Czytelni Czasopism obejmują czasopisma polskie i obce prenumerowane przez Bibliotekę w danym roku. Wydawnictwa ciągłe z lat poprzednich są przechowywane w magazynach i udostępniane za pośrednictwem Wypożyczalni w Czytelni Ogólnej. Czasopisma w obrębie Czytelni Czasopism podzielono na dwa działy – czasopisma polskie i obce, a w obrębie działu tytuły ułożono w porządku alfabetycznym. Artykuły z czasopism można zeskanować (bezpłatny skaner na holu Biblioteki) lub skserować (ksero na parterze budynku).

Cennik wydruków z Pracowni Komputerowej:
A4 jednostronne – 0,40 zł.
A4 dwustronne – 0,70  zł.
A4 kolor – 1,00 zł.

Oddział Udostępniania Zbiorów

Kierownik:
mgr Danuta Gospodarczyk
tel. 052 585-3507
e-mail: udostepnianie@cm.umk.pl

Pracownicy
lic. Andrzej Bandoch
mgr Daria Butrym
mgr Beata Rutkowska
mgr Joanna Hładoń-Wiącek
mgr Dorota Pisarek
mgr Sebastian Sontowski
tel. 052 585-3510

Czytelnia Ogólna

W Czytelni obowiązuje wolny dostęp do księgozbioru, na który składają się najczęściej wykorzystywane podręczniki, monografie, skrypty, atlasy, słowniki oraz eksponaty anatomiczne – szkielet, kości). Warunkiem korzystania z księgozbioru jest posiadanie elektronicznej karty studenckiej, legitymacji pracodawcy, karty bibliotecznej, karty absolwenta, karty jednodniowej. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. W Czytelni można pobrać klucz do szafki skrytkowej, w której pozostawiamy torby, plecaki, torebki, torby na laptopy itp. Można korzystać z własnych laptopów i aparatów cyfrowych. Osoby niedowidzące mogą skorzystać z powiększalnika tekstu. W Czytelni Ogólnej zachowujemy ciszę, nie spożywamy posiłków, nie pijemy kawy. Dopuszczalne jest posiadanie wody w butelce z zakrętką. Cały zasób rozmieszczony jest tematycznie w działach. Dla większej przejrzystości wszystkim książkom w danym dziale przyporządkowano takie same kolorowe naklejki umieszczone na dole grzbietu książki.

W Czytelni Ogólnej znajduje się: bezpłatny skaner do skanowania zasobów bibliotecznych – fragmentów książek i artykułów z czasopism (zapis możliwy jedynie na nośnik bezpośredni, czyli pendrive).

Wypożyczalnia

W Wypożyczalni można aktywować konto czytelnika, wypożyczyć książki zamówione z magazynu przez katalog komputerowy, zwrócić wypożyczone książki, dokonać wpłaty za nieterminowy zwrot książek oraz skorzystać na miejscu ze starszych niż rok bieżący roczników czasopism (w Czytelni Ogólnej lub Pokoju Pracy Indywidualnej i Grupowej).

Wypożyczalnia prowadzi wypożyczanie na zewnątrz wydawnictw zwartych: monografii, podręczników i skryptów zgodnie z regulaminem Biblioteki. Czytelnik, który nie zwrócił pozycji w terminie ponosi karę w wysokości 0,30 zł za każdy dzień opóźnienia ponad ustalony termin zwrotu każdej wypożyczonej pozycji. Wypożyczalnia obsługuje czytelników w komputerowym systemie Alma, a samo wypożyczanie odbywa się w oparciu o kody kreskowe. Wszyscy pracownicy i studenci UMK (w tym Collegium Medicum) mogą zamawiać i wypożyczać książki w każdej bibliotece systemu biblioteczno-informacyjnego UMK (z wyłączeniem pozycji do korzystania wyłącznie na miejscu, z tak zaznaczonym statusem w systemie). Jedynym ograniczeniem wypożyczeń jest określona w Regulaminie liczba dzieł wypożyczanych poszczególnym kategoriom czytelników (pracownicy naukowi – 50 wolumenów, studenci – 15 wolumenów, doktoranci – 30 wolumenów, absolwenci UMK – 3 wolumeny). Wypożyczać książki mogą jedynie czytelnicy Biblioteki Medycznej, posiadający kartę biblioteczną.

I tak prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni CM i UMK (50 pozycji na 1 rok),
  • inni pracownicy CM i UMK (15 pozycji na 1 miesiąc),
  • studenci CM i UMK (15 pozycji na 1 miesiąc z możliwością sześciokrotnego przedłużenia),
  • uczestnicy studiów i seminariów doktoranckich (30 pozycji na 6 miesięcy),
  • pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego (15 pozycji na 1 miesiąc),
  • inne osoby od 18 roku życia, o ile uiściły uprzednio kaucję w wysokości 100,00 zł za każdą wypożyczoną pozycję na konto Uczelni (maks. 5 pozycji),
  • inne biblioteki i instytuty na podstawie umów zawartych z UMK (10 pozycji).

Cennik opłat Wypożyczalni:
Karta  biblioteczna – 1 zł.
Duplikat karty bibliotecznej – 5 zł.  

Na holu bibliotecznym przy Wypożyczalni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu Biblioteki oraz stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz ze skanerem, drukarką i kserokopiarką.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Dorota Pisarek
tel. 052 585-3504
e-mail: wm@cm.umk.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych w oryginale – książek, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i prac magisterskich, w postaci kserokopii lub plików komputerowych – artykułów z czasopism i niewielkich fragmentów wydawnictw zwartych.

Dokumenty oryginalne sprowadzane z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Ogólnej Biblioteki. Dokumenty w postaci plików komputerowych nagrywa się na nośniki elektroniczne dostarczone przez czytelników bądź przesyła na konto pocztowe zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem materiałów ponosi zamawiający. Ceny za usługi są uzależnione od bibliotek i serwisów dostarczających zamawiane materiały oraz od kosztów przesyłek pocztowych. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia także materiały biblioteczne drogą pocztową lub elektroniczną bibliotekom innych jednostek.

Pokój Pracy Indywidualnej i Grupowej

Pokój Pracy Indywidualnej i Grupowej daje możliwość komfortowej pracy w sprzyjających warunkach. Z Pokoju mogą korzystać użytkownicy Biblioteki z ważną kartą czytelnika. Można w nim zespołowo pracować nad projektami lub wspólnie przygotowywać się do egzaminów (sześć stanowisk do nauki dla maksymalnie 4-osobowej grupy). Pokój posiada dużą tablicę sucho ścieralną i podręczny księgozbiór ogólny (słowniki i encyklopedie). Można w nim również skorzystać z eksponatów anatomicznych (znajdują się obok w Czytelni Ogólnej), podłączyć laptopy, netbooki, ładowarki itp. Do pomieszczenia można wchodzić z torbą  i w okryciu wierzchnim. Korzystających obowiązuje zakaz używania Pokoju w sposób utrudniający korzystanie z pozostałych usług Biblioteki.

Oddział – Regionalne Centrum Informacji Medycznej

Jednostka podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej.

Obsługa informatyczna:
mgr inż. Krzysztof Brzeziński
tel. 052 585-3513
e-mail: krzysztof.brzezinski@cm.umk.pl

Zarządzeniem Rektora z dniem 1 grudnia 2008 roku w strukturze Biblioteki Medycznej utworzono Regionalne Centrum Informacji Medycznej. Oddział Regionalne Centrum Informacji Medycznej został powołany w celu kontynuowania obsługi użytkowników, którzy w latach 2006-2008 mieli możliwość korzystania z Centrum w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. RCIM umożliwia przedstawicielom środowiska medycznego województwa kujawsko-pomorskiego w szerokim stopniu korzystać z bibliograficznych i pełnotekstowych baz biomedycznych. Po zalogowaniu się na serwerze Centrum, użytkownicy mają możliwość bezpłatnego zdalnego wykorzystania wszystkich zaprenumerowanych baz danych. W praktyce oznacza to, że zainteresowane osoby będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do fachowej literatury medycznej, poprzez Internet z dowolnego miejsca, niezależnie od miejsca podłączenia komputera (dom, szpitale, przychodnie, laboratoria). Potencjalnymi użytkownikami są wszystkie osoby związane ze środowiskiem medycznym, zatrudnione lub zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Biblioteki zakładowe

Osoby odpowiedzialne:
mgr Daria Butrym
mgr Karol Zieliński
tel. 052 585-3510
e-mail: biblzak@cm.umk.pl

Obsługa informatyczna Biblioteki Medycznej

mgr inż. Krzysztof Brzeziński
tel. 052 585 3513
e-mail: krzysztof.brzezinski@cm.umk.pl

Alma Certified Administrator
Alma Certified Administrator
Primo VE Certified Administrator
Primo VE Certified AdministratorWiadomości Akademickie

Wiadomości Akademickie wydaje Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za zgodą Prorektora UMK ds. Collegium Medicum i na zasadzie pracy społecznej Zespołu Redakcyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania adiustacji i skrótów w pracach autorskich. Autorzy publikacji nie otrzymują honorariów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zespół Redakcyjny:
Redaktor naczelny: dr Krzysztof Nierzwicki
Z-ca redaktora naczelnego: dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK
Sekretarz redakcji: mgr Monika Kubiak
Adiustacja: mgr Joanna Hładoń-Wiącek
Korekta techniczna: mgr Anna Kaszewska
mgr Justyna Gapska
mgr Agnieszka Milik

Adres Redakcji:
Biblioteka Medyczna CM UMK
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

Kontakt z Redakcją:
tel.: 052 585-3509
fax: 052 585-3505
e-mail: biblio@cm.umk.pl