Historia Biblioteki

Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK), podobnie jak sama Akademia, byłą najmłodszą tego typu placówką w Polsce. Formalnie powstała w 1984 r., gdy uchwałą sejmową z 21 lipca powołano do życia Akademię Medyczną w Bydgoszczy, chociaż jako filia Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku, z siedzibą w Bydgoszczy, funkcjonowała już od 1975 r. jako połączenie Biblioteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Biblioteki Zespołu Klinicznego. W początkach istnienia biblioteki Zespołu Nauczania Klinicznego w 1975 roku pracowało w niej zaledwie 5 osób, a książnicą kierowała mgr Grażyna Kowalska.

dr Eugeniusz Janowicz

W lutym 1986 r. na stanowisko dyrektora Biblioteki został powołany starszy kustosz dyplomowany dr Eugeniusz Janowicz13, który piastował to stanowisko do 30 września 2002 roku. 

Od października 2002 roku do połowy lutego 2003 roku obowiązki dyrektora Biblioteki pełniła mgr Lucyna Modrzejewska.

dr Krzysztof Nierzwicki

W latach 2003-2010 dyrektorem Biblioteki, a następnie Zastępcą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej był dr Krzysztof Nierzwicki, który począwszy od lipca 2010 roku został dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, nadal sprawując pieczę nad Biblioteką Medyczną.

mgr Joanna Słomkowska

1 stycznia 2019 roku Zastępcą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UMK ds. Biblioteki Medycznej została mgr Joanna Słomkowska.


Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy na terenie kompleksu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w osobnym, powstałym w 1975 roku budynku audytoryjnym. Biblioteka zajmuje pomieszczenia o powierzchni 1.150 m2. Dla porównania, pierwsza Biblioteka Medyczna zorganizowana w 1975 roku dla Zespołu Nauczania Klinicznego i obejmująca dwie czytelnie, wypożyczalnię, magazyny i pomieszczenia administracyjne, mieściła się na powierzchni 400 m2.

W 1987 roku w wyniku rozbudowy infrastruktury Uczelni Biblioteka zyskała, zaadaptowane do swoich zadań, dodatkowe skrzydło budynku, gdzie urządzono pomieszczenia biurowe i magazynowe, wyposażając je w nowe meble i nowoczesne regały kompaktowe do przechowywania zbiorów. W tym czasie udostępniono czytelnikom niezwykle pomocną w studiach, sprawnie funkcjonującą pracownię reprograficzną.

W 1989 roku Biblioteka była już nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną biblioteką naukową, która jako pierwsza w kraju rozpoczęła eksploatację największej światowej bazy biomedycznej Medline i jako jedna z pierwszych bibliotek zyskała dostęp do Internetu.

W 1990 roku Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Bydgoszczy była organizatorem konferencji dyrektorów bibliotek medycznych oraz posiedzenia Międzybibliotecznej Komisji Koordynacji Bibliotek Medycznych, której przewodniczącym był ówczesny dyrektor Biblioteki – dr Eugeniusz Janowicz.

Czytelnia Czasopism, 1996

W 1995 roku Biblioteka otrzymała dodatkowe skrzydło budynku i została wyposażona m.in. w nową Wypożyczalnię i regały kompaktowe do magazynowania książek oraz unowocześniono sieć komputerową i ówczesny system biblioteczny Sowa.

Pracownia Komputerowa, 2002
Pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego, Pracownia Komputerowa, 2002

We wrześniu 2002 roku Biblioteka Medyczna zyskała nowe pomieszczenie na lepiej wyposażoną Pracownię Komputerową, w której ponadto odbywały się seminaria i ćwiczenia z przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej. 

Pożegnanie dr. Eugeniusza Janowicza

Pod koniec 2002 roku Dyrektor Biblioteki, dr Eugeniusz Janowicz, odszedł na emeryturę.

Wiosną 2003 r. Biblioteka włączyła się aktywnie w prace mające na celu podpisanie porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W wyniku rozmów dnia 5 września 2003 r. zawarte zostało porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, którego uczestnikami są Biblioteki instytucji będących państwowymi szkołami wyższymi, działającymi na terenie województwa, oraz obie Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Bydgoszczy i Toruniu.

Warsztaty biblioteczne, 2003

20 września 2003 roku w ramach Ogólnopolskiego Dnia Nauki w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy odbyły się warsztaty zatytułowane „Biblioteka Główna – możliwości działania”.

W latach 2003-2004 zmodernizowano, nowocześnie wyposażono i zreorganizowano pracownię kserograficzną funkcjonującą przy Bibliotece.

Pracownicy Biblioteki Medycznej, 2002

W 2004 roku Biblioteka pomyślnie zakończyła prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu bibliotecznego Horizon, umożliwiającym m.in. zamawianie książek oraz obsługę konta bibliotecznego czytelnika on-line i od dnia 16 września 2004 r. rozpoczęła prace w nowym systemie.

W latach 2004/2005 w ramach projektu Unii Europejskiej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” pilotowanego przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK oraz wspomniane Kujawsko-Pomorskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych, w Bibliotece Medycznej powstała nowoczesna pracownia digitalizacyjna zaś Biblioteka Medyczna stała się współtwórcą Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Czytelnia Czasopism, 2005

W 2005 roku w ramach programu MILAB finansowanego przez „Fundację na Rzecz Nauki Polskiej” Biblioteka Medyczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację wyposażenia Czytelni Czasopism.

W 2006 r. powołano przy Bibliotece Medycznej Regionalne Centrum Informacji Medycznej (RCIM) jako projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa. Powstanie RCIM poprzedzone było wnioskiem aplikacyjnym w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. Działalność RCIM rozpoczęła się w marcu 2007 r. i ma na celu wspomaganie rozwoju naukowego osób związanych ze środowiskiem medycznym z terenów województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowanie EFS zakończyło się w czerwcu 2008 r.

Pracownia Komputerowa, 2007

Z początkiem 2007 roku Pracownia Komputerowa Biblioteki Medycznej została połączona z Czytelnią Czasopism i przeniesiona do nowego pomieszczenia na parterze budynku Biblioteki. Wyposażono ją w kilkanaście stanowisk komputerowych i nowe, funkcjonalne i estetyczne meble. Na miejscu dawnej Czytelni Czasopism powstał Pokój Cichej Nauki połączony z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną.

Czytelnia Ogólna, 2007
Pracownicy Działu Udostępniania Zbiorów, 2007

W październiku 2007 roku udostępniono czytelnikom odnowioną Czytelnię Ogólną, która prezentuje księgozbiór w wolnym dostępie do półek. W Wypożyczalni i Czytelni Ogólnej zmieniono oświetlenie, wymieniono drzwi, położono wykładzinę wyciszającą i doprowadzono sieć komputerową (12 gniazdek). Zwiększono do 10 liczbę stanowisk katalogowych w holu Wypożyczalni.

26. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, rejestracja, 2008
Pracownicy Biblioteki Medycznej, Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Kummerówka, 2008

W dniach 15-17 września 2008 roku Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz pierwszy w czasie swego istnienia zorganizowała ogólnopolską problemową konferencję bibliotek medycznych. Była to 26. edycja corocznej konferencji bibliotek medycznych przeprowadzona pod hasłem: „Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej”.

Magazyn czasopism po remoncie, 2008

W wakacje 2008 roku dokonał się remont magazynów czasopism Biblioteki. Zamontowano m.in. nowe oświetlenie, odświeżono pomieszczenie magazynowe i zamontowano w nim regały jezdne typu Compactus, co przyczyniło się do zwiększenia powierzchni magazynu i zlikwidowania rozmieszczenia czasopism w kilku miejscach. Pojemność składowania zwiększyła się o około 80%. Niezwykle ciężką pracą okazało się zmagazynowanie czasopism w tymczasowych miejscach, a następnie żmudne układanie na nowych regałach.

Pracownicy Biblioteki Medycznej na wystawie „Galaktyka Gutenberga: Inkunabuły ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie”, Toruń, 2008

W październiku 2008 roku pracownicy Biblioteki odwiedzili wystawę „Galaktyka Gutenberga: Inkunabuły ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie” (kuratorzy wystawy: dr Krzysztof Nierzwicki, Sławomir Majoch) prezentowaną w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu.

Zarządzeniem Rektora z dniem 1 grudnia 2008 roku w strukturze Biblioteki Medycznej utworzono Regionalne Centrum Informacji Medycznej. Dział Regionalne Centrum Informacji Medycznej został powołany w celu kontynuowania obsługi użytkowników, którzy w latach 2006-2008 mieli możliwość korzystania z Centrum w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Środki finansowe pozyskane z EFS zostały przeznaczone na realizację Projektu Regionalne Centrum Informacji Medycznej na okres od października 2006 r. do czerwca 2008 r. Przez prawie dwa lata swojej pionierskiej działalności RCIM zdobył duże zaufanie środowiska medycznego regionu kujawsko-pomorskiego, wzbudził również duże zainteresowanie środowisk medycznych innych województw, zwłaszcza województwa śląskiego. Regionalne Centrum Informacji Medycznej umożliwia przedstawicielom środowiska medycznego województwa kujawsko-pomorskiego w szerokim stopniu korzystać z bibliograficznych i pełnotekstowych baz biomedycznych.

10-lecie „Wiadomości Akademickich”, od lewej: prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe, prof. dr hab. Zbigniew Wolski, dr Krzysztof Nierzwicki

Dnia 17 czerwca 2009 roku w Bibliotece Medycznej honorowano jubileusz 10-lecia pisma uczelnianego „Wiadomości Akademickie”, redagowanego właśnie w Bibliotece (dr Krzysztof Nierzwicki jest redaktorem naczelnym, mgr Monika Kubiak – sekretarzem redakcji, a mgr Joanna Hładoń-Wiącek – adiustatorem). Pośród zaproszonych gości były zarówno władze Collegium Medicum, Rada Programowa i Redakcja czasopisma, jak i stali współpracownicy oraz redakcje zaprzyjaźnionych periodyków. Jubileusz stał się okazją do pochwalenia się dotychczasowymi osiągnięciami, a także snucia planów na przyszłość.

Biblioteka Medyczna w znaczący sposób przyczyniła się do powstania książki „Oddany Sprawie, wywiad-rzeka z profesorem Janem Domaniewskim”, która stała się ukoronowaniem Jubileuszu prof. Jana Domaniewskiego obchodzonego 24 listopada 2009 roku w budynku Biblioteki. Książka była owocem wielomiesięcznych rozmów dr Krzysztofa Nierzwickiego z Profesorem, łącząc elementy reportażu, biografii i albumu rodzinnego, a wydana została w wysmakowanej formie graficznej ze zdjęciami w sepii i obwolutą autorstwa Edwarda Salińskiego. Przy powstaniu książki współuczestniczyli pracownicy Biblioteki Medycznej: mgr Joanna Hładoń-Wiącek (adiustacja, szlif stylistyczny), mgr Monika Kubiak (skład i łamanie tekstu), mgr Małgorzata Białobłocka, mgr Anna Garczewska i mgr Daria Butrym (opracowanie bibliografii przedmiotowej i podmiotowej) oraz mgr Ewa Dominas (korekta tekstu).

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na analizy bibliometryczne, dotyczące zarówno indywidualnego dorobku naukowego pracowników Collegium Medicum UMK, jak i dorobku całej Uczelni, wynikła potrzeba powołania Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych w  ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki Medycznej CM UMK. Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych została utworzona z dniem 1 grudnia 2009 r. Zarządzeniem Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 10 listopada 2009 r. Jej kierownikiem została mgr Małgorzata Białobłocka.

Pracownicy Biblioteki Medycznej, Pelplin, 2009

W czerwcu 2009 r. pracownicy Biblioteki Medycznej odwiedzili Muzeum Diecezjalne z Pelplinie, zwiedzając zarówno Muzeum, jak i Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bibliotekę Diecezjalną im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, w której przechowywany jest jedyny zachowany w całości egzemplarz „Biblii Gutenberga”.

Dnia 21 grudnia 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wsparł Regionalne Centrum Informacji Medycznej przyznając na jego dalszy rozwój kwotę 150 tys. zł. W ramach dotacji uzyskanej z budżetu województwa na sfinansowanie zadania pn. „Rozwój Regionalnego Centrum Informacji Medycznej działu Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK” Centrum wykupiło od 01.10.2010 do 30.09.2011 dostęp do pakietu 19 czasopism różnych wydawców oraz 42 książek zawartych w kolekcji LWW Clinical Choice 2009 Collection.

Wigilia w Bibliotece, 2010

Co roku pracownicy Biblioteki Medycznej urządzają wigilię pracowniczą.

W dniach 13-14 kwietnia 2012 roku w budynku Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta Nauka i Edukacja”. Organizatorami konferencji była Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Wystawa „„De humani corporis fabrica” Vesaliusa, 2013

21 maja 2013 r. w holu budynku „A” Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy ilustracji jednego z najważniejszych dzieł w historii medycyny „De humani corporis fabrica”, wybitnego lekarza i anatoma Andreasa Vesaliusa. Organizatorami wystawy były Biblioteka Medyczna wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu. Kuratorzy wystawy: dr Krzysztof Nierzwicki – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, dr hab. n. med. Michał Szpinda, prof. UMK – Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, dr hab. n. hum. Walentyna Krystyna Korpalska – Kierownik Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa.

Dzień Bibliotekarza, Ostromecko, 2012
Dzień Bibliotekarza, Barbarka, 2013

Pracownicy Biblioteki Medycznej od lat uczestniczą w imprezach związanych z Dniem Bibliotekarza, również tych spędzanych wspólnie z pracownikami Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wystawa „Hobby i pasje bibliotekarzy – druga odsłona”, Toruń, 2014

12 maja 2014 roku pracownicy Biblioteki Medycznej wnieśli swój wkład w otwieraną tego dnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu wystawę „Hobby i pasje bibliotekarzy – druga odsłona”, na której prezentowali swoje pasje i zainteresowania, m.in. kolekcję sów, zbiór magnesów, grafiki, opowiadania, czy rękodzieło w wielu postaciach.

ClinicalKey Days, 2015

W dniach 16-17 kwietnia 2015 roku w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbyły się „ClinicalKey Days” – akcja promocyjno-szkoleniowo-treningowa połączona z konkursem CK Competition, w którym główną nagrodą był Apple iPad AIR2. W ramach akcji przeprowadzone zostały prezentacje w bibliotece CM UMK oraz w poszczególnych klinikach w Szpitalach Uniwersyteckich im. Jurasza i im. Biziela. Zwyciężczynią konkursu została p. Irmina Padrak – studentka 1. roku fizjoterapii.

mgr Teresa Krzyżaniak i mgr Monika Kubiak
Biblioteka Techniczna w Pradze, 2015

W dniach 19-23.10.2015, dzięki wymianie dwustronnej pomiędzy Biblioteką  Uniwersytecką  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a Biblioteką Narodową Czech w Pradze dwóm pracownicom Biblioteki Medycznej w  Bydgoszczy, czyli Monice Kubiak i Teresie Krzyżaniak, udało się spędzić tydzień na zwiedzaniu zarówno  przeróżnego typu praskich bibliotek, jak i samej Złotej Pragi w środku złotej jesieni.

Nowe eksponaty anatomiczne w Czytelni Ogólnej, 2018

W 2018 roku w Czytelni Ogólnej Biblioteki pojawiły się preparaty anatomiczne (szkielet, czaszki, kości), pomocne w nauce anatomii.

W tym samym roku, by ułatwić czytelnikom korzystanie ze zbiorów Biblioteki Medycznej, przy Wypożyczalni postawiono bezpłatny skaner do skanowania zasobów bibliotecznych – fragmentów książek i artykułów z czasopism (zapis możliwy jedynie na nośnik bezpośredni, czyli pendrive), stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz ze skanerem, drukarką i kserokopiarką, a w Czytelni Ogólnej – powiększalnik tekstu.

Dotychczasowy Pokój Cichej Nauki przemianowano na Pokój Pracy Indywidualnej i Grupowej, który daje możliwość komfortowej pracy w sprzyjających warunkach. Można w nim zespołowo pracować nad projektami lub wspólnie przygotowywać się do egzaminów (sześć stanowisk do nauki dla maksymalnie 4-osobowej grupy). Pokój posiada dużą tablicę sucho ścieralną i podręczny księgozbiór ogólny (słowniki i encyklopedie). Można w nim również skorzystać z eksponatów anatomicznych (znajdują się obok w Czytelni Ogólnej), podłączyć laptopy, netbooki, ładowarki itp.

Pożegnanie mgr Teresy Kosik, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów, 2018

Pod koniec czerwca 2018 roku odeszła na emeryturę wieloletnia kierownik Dział Udostępniania Zbiorów, mgr Teresa Kosik.

Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, 2019
Pracownicy Biblioteki Medycznej podczas Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, 2019

Pod koniec września 2019 r., w dniach 16-18, odbyła się 37. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, która po 11 latach powróciła do Bydgoszczy, choć tym razem rozegrała się w trzech lokacjach: Bydgoszczy, Pelplinie i Toruniu. Organizatorem konferencji „Piśmiennicze dziedzictwo medycyny” była Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK (mgr Joanna Słomkowska, Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej), współpracująca z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu (dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu) oraz Biblioteką Diecezjalną w Pelplinie. Po raz pierwszy tematem przewodnim konferencji bibliotek medycznych stała się dawna książka medyczna we wszystkich jej aspektach – gromadzenia, przechowywania, opracowania oraz… docenienia.

W grudniu 2019 roku zakończyło się zadanie „Adaptacja danych naukowych do systemu bibliotecznego nowej generacji i udostępnienie ich w chmurze” finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. W ramach tego projektu ujednolicono dane 8.081 opisów bibliograficznych i wzbogacono je o dodatkowe informacje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Utworzono również 2.052 kartoteki haseł wzorcowych dla autorów, redaktorów, tłumaczy, instytucji i serii, co pozwoli na bezproblemową migrację danych do systemu bibliotecznego nowej generacji. Projekt przyczynił się również do rozpowszechnienia informacji o zbiorach Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w centralnym katalogu Nukat, a za jego pośrednictwem w największym światowym katalogu WorldCat.

20-lecie „Wiadomości Akademickich”, mgr Joanna Hładoń-Wiącek i dr Krzysztof Nierzwicki, 2019

W 2019 roku minęła 20 rocznica istnienia redagowanego w Bibliotece Medycznej pisma uczelnianego, „Wiadomości Akademickie”. Jubileusz uświetniono spotkaniem w dniu 15 listopada 2019 roku w gościnnych progach Biblioteki Medycznej, siedzibie Redakcji, która dziękowała przedstawicielom władzy Uczelni: Pani Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Grażynie Odrowąż-Sypniewskiej, obecnemu Panu Prorektorowi ds. Collegium Medicum, prof. dr. hab. Jackowi Manitiusowi, Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum, mgr Marzenie Ruczyńskiej, Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum, mgr Magdalenie Jażdżejewskiej oraz Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Studenckich, dr Marcie Podhoreckiej za uhonorowanie „Wiadomości Akademickich”, przybycie na spotkanie, przemiłe słowa, dyplomy i upominki. Redakcja w pełnym składzie, to jest redaktor naczelny dr Krzysztof Nierzwicki, zastępca redaktora naczelnego, dr Janusz Tyloch, sekretarz redakcji, mgr Monika Kubiak oraz adiustator pisma, mgr Joanna Hładoń-Wiącek witali gości smakowitym, jubileuszowym tortem z białej czekolady, jak i najnowszym, listopadowym numerem „Wiadomości Akademickich”.


Od roku 1999 Biblioteka Medyczna wydaje czasopismo uczelniane „Wiadomości Akademickie”. Od 2003 r. periodyk ten stał się kwartalnikiem, zwiększył się jego nakład do 500 egzemplarzy, a także zmieniła się szata graficzna i papier, na którym jest drukowany.

Wiadomości Akademickie nr 78

Biblioteka Medyczna wydawała również Bibliografię Pracowników Collegium Medicum (poprzednio Akademii Medycznej). Opublikowane drukiem zostały bibliografie za lata 2001-2009. Ponadto pracownicy Biblioteki Medycznej dwukrotnie przygotowali i opublikowali „Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych” za lata 1987-1998 (Akademii Medycznej w Bydgoszczy) oraz 1999-2004 (Collegium Medicum UMK).