Stypendia rektorskie 2023

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje Zarządzenie nr 2 Rektora UMK w sprawie świadczeń pieniężnych za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Zgodnie z paragrafem 2.2 pracownikom przypisanym do dyscyplin naukowych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ścisłych i przyrodniczych, weterynaryjnych oraz inżynieryjno-technicznych może być przyznane stypendium w wysokości 7 000 zł za opublikowanie artykułu:
1) w czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście czasopism zgodnie z dyscypliną zadeklarowaną przez pracownika, będącej załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
2) w czasopiśmie naukowym, któremu w obowiązującym na dzień zgłoszenia artykułu do Bazy Wiedzy UMK komunikacie Ministra Edukacji i Nauki przypisano najwyższą liczbę punktów (200);
3) w materiałach z konferencji informatycznej rangi A lub A* według bazy CORE (http://portal.core.edu.au/conf-ranks/).

Warunkiem uzyskania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 jest niekorzystanie przez żadnego ze współautorów ze środków Uniwersytetu, z wyjątkiem środków uzyskanych ze źródeł zewnętrznych, w tym grantów, w celu pokrycia opłat publikacyjnych, w tym wykupu wolnego dostępu, z wyjątkiem kosztów związanych z korektą językową.

Stypendium nie przyznaje się, jeżeli liczba autorów publikacji jest większa niż 30, chyba że pracownik Uniwersytetu jest głównym (pierwszym) autorem lub autorem do korespondencji.

Stypendia rektorskie 2022

Od 15 lutego 2022 r. obowiązuje Zarządzenie nr 25 Rektora UMK w sprawie świadczeń pieniężnych za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Zgodnie z par. 2.1 świadczenie może być przyznane za artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym indeksowanym w roku publikacji w grupie TOP10 bazie Scopus najbardziej wpływowych publikacji w dowolnej dyscyplinie.